WEA2633 HỒNG
     
WEA2633 TÍM
     
WEA2633 XÁM
     
WEA2633 XANH
     
CAT2633 BẠC
     
CAT2633 HỒNG
     
CAT2633 VÀNG KEM
     
Emperor Vàng ghi - đen